โซล่ารูฟท็อป 5 กิโลวัตต์ 3เฟส พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 10แผง SolarRich ประหยัดไฟประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 5kW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 5kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 10 แผง
  • อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 1 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***