โซล่ารูฟท็อป ขนาด 5KW 16แผง (1เฟส)

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 5KW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 5KW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 16 แผง
  • ออนกริด อินเวอร์เตอร์ 1เฟส / 220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลี่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%

*ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ 065-845-8698*

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***