โซล่ารูฟท็อป ขนาด 5kW 16แผง EVE (3เฟส)

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 5kW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 5kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 16 แผง
  • ออนกริด อินเวอร์เตอร์ 3เฟส / 220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลี่ยนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
เปรียบเทียบ
Scroll Up