โซล่ารูฟท็อป ขนาด 3KW 10แผง EVE

– ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 3KW (กิโลวัตต์)
– ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 17.01%
– 3KW ประกอบด้วย แผงโซล่า 330W 10 แผง
– ออนกริด อินเวอร์เตอร์ 1เฟส/220V
– ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
– มีค่าความคลาดเคลี่ยนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%

เปรียบเทียบ
Scroll Up