โซล่ารูฟท็อป ขนาด 10KW 32แผง EVE

– ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 10KW (กิโลวัตต์)
– ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 17.01%
– 10KW ประกอบด้วย แผงโซล่า 330W 32 แผง
– ออนกริด อินเวอร์เตอร์ 3เฟส/220V
– ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
– มีค่าความคลาดเคลี่ยนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%

เปรียบเทียบ
Scroll Up