โซล่ารูฟท็อป ขนาด 10kW 32แผง EVE

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 10KkW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 10kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 32 แผง
  • ออนกริด อินเวอร์เตอร์ 3 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลี่ยนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%

*ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ 099-324-8855 (คุณพรชัย)*

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม***
เปรียบเทียบ