โซล่ารูฟท็อป ขนาด 1.5KW 5แผง EVE

  • ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 1.5KW (กิโลวัตต์)
  • ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
  • 1.5kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 5 แผง
  • ระบบออนกริด อินเวอร์เตอร์ 1 เฟส/220V
  • ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
  • มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
เปรียบเทียบ
Scroll Up