โคมไฟนวัตกรรม และ เสาไฟนวัตกรรม

โคมไฟนวัตกรรม และ เสาไฟนวัตกรรม ณ ตอนนี้ทางเรามีโคมไฟถนนและเสาไฟที่ผ่านการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว (รหัส:07010015) ซึ่ง โคมไฟถนนนวัตกรรม ที่เราได้นำมาจำหน่ายนั้นจะเป็นโคมไฟถนน LED ที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐและหน่วยงานเอกชนของไทย และผ่านการทดสอบคุณภาพและรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมในประเทศไทย โดยจะแบ่งเป็น โคมไฟถนน 150W และ โคมไฟถนน 250W ลูถค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @richestsupply หรือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้เช่นกัน

คุณสมบัตินวัตกรรม
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในงานส่องสว่างสำหรับไฟถนน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผ่นสะท้อนแสงที่ถูกออกแบบให้ผิวด้านในทำหน้าที่บังคับทิศทางของแสงจากหลอดไฟภายในดวงโคมให้ตกลงบนผิวถนน ซึ่งมีประสิทธิภาพทางแสงสูงกว่าโคมไฟถนนทั่วไป ทำให้สามารถลดขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้ได้ เช่น โคมไฟถนนเดิม ใช้หลอดไฟโซเดียมควำมดันสูง ขนาด 250 วัตต์ หรือ 400 วัตต์ เมื่อเปลี่ยนมาใช้แผ่นสะท้อนโคมไฟถนนตามการออกแบบนี้ สามารถลดขนาดกำลังไฟฟ้าของหลอดไฟเป็นขนาด 150 วัตต์ หรือ 250 วัตต์ ได้ ประโยชน์ของผลงานนวัตกรรมนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟถนนและลดการใช้พลังงานไฟฟาได้ โดยยังคงให้ความสว่างบนผิวถนนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวงและการไฟฟ้านครหลวง
คุณสมบัติเฉพาะ
1. โคมไฟถนนมีสมรรถนะทางแสงสูงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่างของโคมไฟ
2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav)และค่าความสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง กรมทางหลวง คือ มีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 21.5 ลักซ์ (lux) ค่าความสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:2.5 และ (Emax/Emin) ไม่เกิน 6:1
3. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟของโคมไฟโดยยังคงให้ค่าความส่องสว่าง (Eav) และค่าความสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนนได้ตำมข้อกำหนด ของการไฟฟ้านครหลวง คือมีค่าความส่องสว่าง (Eav) ไม่น้อยกว่า 15 ลักซ์ (lux) และค่าความสม่ำเสมอของแสงบนผิวถนน (Emin/Eav) ไม่น้อยกว่า 1:3
4. โคมไฟเป็นไปตาม มอก.1955 – 2551 และ มอก.902 เล่ม 2 (3) – 2557
5. โคมไฟถนนรุ่น ST3 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP54/IP24
6. โคมไฟถนนรุ่น ST12 (HR) ขนาด 150 W และ 250 W มีค่า IP65

1. รายละเอียดการดำเนินการ

1.1 ลักษณะของดวงโคมทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปด้วยความดันสูง ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
1.2 การติดตั้ง ติดตั้งกับปลายกิ่งท่อเหล็กสอดเข้าทางด้านท้ายโคม
1.3 คุณสมบัติติดตั้งและบำรุงรักษาได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการส่องแสงสว่างสูง และให้แสงเป็นมุมกว้างไปตามความยาวถนน
1.4 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
1.5 ระยะห่างของเสาโคมไฟฟ้า ประมาณ 30-35 เมตร ตามสภาพ พื้นที่ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งเสาโคมไฟฟ้าได้ตามแบบแปลน หรือ ไม่ได้ตามระยะที่กำหนดไว้เบื้องต้น ให้อยู่ดุลย์พินิจของผู้ควบกุมงานในการปรับตำแหน่งเสาไฟฟ้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง
1.6 ในการขุดเจาะถนน ทางเท้า หรือที่อื่นใดเพื่อทำการฝังสายเมนไฟฟ้าให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดเจาะสายพร้อมทำการกลบปิดให้เรียบร้อยในคราวเดียวกัน ห้ามขุดเจาะทิ้งไว้โดยดำเนินการใดๆนานเกินความจำเป็นจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
1.7 ฐานรากเสาไฟฟ้าในกรณีที่ติดท่อระบายน้ำสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ โดยให้อยู่ในดุลย์พินิจของผู้ควบคุมงานและได้รับความเห็นชอบจากกณะกรรมการตรวจการจ้าง

2. เสาเหล็กไฟฟ้า

2.1 เสาไฟตามแนวยืน ทำด้วยเหล็กชิ้นเดียว (ไม่มีการต่อ) เป็นกลมเรียวและกิ่งโคมที่ถอดได้
2.2 เสาทุกต้นทำจากเหล็กแผ่นรีดร้อนหนา 4 มม. ซึ่งมีกำลังที่จุดคลากไม่น้อยกว่า 25 กก./ตร.มม.และมีความสามารถทนแรงดึงสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 กก./ตร.มม.
2.3 สำหรับเสาไฟ จะพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ มอก.23 16-2549 และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 หรือ หน่วยงานที่กระทรวงอุตลาหกรรมให้การรับรองระบบงานแล้วเท่านั้น โดยให้แนบสำเนาใบรับรองระบบคุณภาพดังกล่าวและเอกสารแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยระบุชื่อโครงการจากโรงงานผู้ผลิตไปพร้อมกับใบเสนอราคาในวันยื่นซอง

3. รายละเอียดและคุณลักษณะโคมไฟถนนชนิดหลอดใฮเพรสเซอร์โซเดิยม High-pressure sodium vapour lamp (HPS) ขนาด 150 วัตต์ รุ่น ST12 (HR) (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 07010015)

3.1 ตัวโคมไฟผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปด้วยความดันสูง (High pressure die-cast aluminum) มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและต้องทนต่อการผุกร่อน เหมาะสมกับการใช้งานติดตั้งภายนอกอาคาร มีขนาดไม่น้อยกว่า 353 มม. x 725 มม. x 207 มม. (กว้าง x ยาว x สูง)
3.2 หลอดไฟให้้ใช้หลอดไฮเพรสเซอร์โซเดียม (:PS) ขนาด 150 วัตต์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ขั้ว E40 มีค่า Luminos Flux ไม่ต่ำกว่า 14,500 ลูเมน มีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 32,000 ชั่วโมง
3.3 ตัวสะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียม Anodized ขึ้นสำเร็จรูปชิ้นเดียว เพื่อให้มีการกระจายแสงที่มีประสิทธิภาพสูง หน้าเป็นผิวเรียบใส ช่วยการกระจายแสงเป็นมุมกว้าง 3.4 ฝ่าครอบดวงโคมทำด้วยกระจกทนความร้อน (Tempered glass) ผิวด้าน
3.5 คลิปล็อก Stainless steel ทนการกัดกร่อนได้ดี สามารถเปิด-ปิดโคมบริเวณตัวโคมด้านบน พร้อมมีขายันเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและซ่อมบำรุง
3.6 โคมไฟมีค่าป้องกันฝุ่นและน้ำไม่ต่ำกว่า IP65 ตามมาตรฐาน มอก. 513-2553 และมีรายงานผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบหรือห้องปฏิบัติการที่การไฟฟ้านครหลวงยอมรับ
3.7 มีอุปกรณ์ควบคุมกระแสชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์สูง (P.1. 2 0.9) ติดตั้งภายในดวงโคม
3.8 การติดตั้ง ติดตั้งกับปลายกิ่งท่อเหล็กโดยสอดเข้าทางด้านท้ายโคม (กิ่ง 60 มม.)
3.9 โคมไฟจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรอง
3.10 โคมไฟจะต้องเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มอก.1955-2551 และดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มอก.902 เล่ม 2(3)-2557
3.11 โคมไฟจะต้องมีหนังสือรับรองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.) จากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศไทย
3.12 โรงงานผลิตโคมไฟต้องมีประสบการณ์ในการผลิตโคมไฟไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิต
3.13 ส่งผลคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการติดตั้งเพื่อการพิจารณา
– คุณสมบัติทางแสงที่ต้องการ ประกอบด้วย
– ค่าความสว่างเฉลี่ยบนผิวถนน (Eavg) 21,5 ลักซ์
– ค่าความสม่ำเสมอ (Emin / Eavg) = 1: 2.5 ; 2 0.4
– ค่าความสม่ำเสมอ (Emin / Eavg) = 1:6 ; 2 0.167

3.14 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองผลการทดสอบคุณสมบัติดวงโคม HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 150 วัตต์ มาแสดง
3.15 โคมไฟต้องผลิตในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าภายในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติกรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3.16 ผู้เสนอราดาจะต้องมีชื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีชื่อในบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010015 และจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยระบุชื่อโครงการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
3.17 ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างดวงโคมในวันถัดจากวันเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารูปแบบและรายการ
3.18 โคมตัวอย่างจะส่งคืน สำหรับผู้ยื่นเสนอราคาที่ไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาในครั้งนี้ หลังจากประกาศผลการพิจารณา
3.19 เสาไฟฟ้า 9 เมตรกิ่งเดี่ยว, สายไฟ (สำหรับเดินในเสาไฟ และเดินระหว่างเสา) และโคมไฟ HIGHPRESSURE SODIUM LAMP 150 วัตต์ จะต้องมีแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะประกาศ (โดยให้ผู้อื่นเสนอราคาแนบมาพร้อมกันในวันเสนอราคา)

4. สายและการเดินสาย

4.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ คุณภาพดี และได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานสากล
4.2 สายไฟฟ้ากำลังและแสงสว่างทั้ง หมดเป็นสายทองแดง หุ้มฉนวนและเปลือกนอก มีคุณสมบัติ ดังนี้
4.2.1 สาย CV (สายหลายแกน) หุ้มฉนวน XLPE เปลือกนอก PVC ระดับแรงดัน 0.6/1(1.2)kv. อุณหภูมิ 900C ได้ตามมาตรฐาน มอก. 2143-2546
4.2.2 สาย IEC 53 (VCT) (สายหลายแกน) หุ้มฉนวน PVC เปลือกนอก PVC ระดับแรงดัน 300/500V. อุณหภูมิ 700C ได้ตามมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 5-2553
4.3 สายดินเป็นสายทองแดง แกนเดียว หุ้มฉนวน PVC (สาย IEC 0 1)ระดับแรงดัน 450/750V. ได้ตามมาตรฐาน มอก. 11 เล่ม 3-2553
4.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เป็นชนิดท่อเหล็กอาบสั่งกะสี ผนังท่อหนา (G.AL VANIZED RIGID STEEL CONDUII) ทั้งหมดได้ตามมาตรฐาน มอก.770-2533 ยกเว้นระบุในแบบเป็นชนิดอื่น (งานดันท่อลอดถนน)

5. อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า

5.1 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนและสะพาน ทำด้วย STAINLESS STEEL หนา 2 มม. กันน้ำ เป็นแบบติดตั้งกับเสาไฟฟ้าหรือติดตั้งบนฐานคอนกรีต ตามที่แสดงในแบบ สวมารถใส่กุญแจที่ประตูตู้ได้
5.2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นแบบ Molded case ติดตั้งในตู้กันน้ำ ผลิตได้ตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC และได้รับอนุมัติจากการไฟฟ้าให้ใช้ได้
5.3 แมกเนติคคอนแทรกเตอร์ เป็นชนิดที่ใช้ในงานปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง หลอด HID หรือ LED ติดตั้งในตู้ควบคุมระบบ ผลิตได้ตามมาตรฐาน
5.4 เซอร์กิจเบรกเกอร์ย่อยเป็นชนิด MINITURE CIRCUIT BRAKER ผลิตได้ตามมาตรฐาน IEC
5.5 โฟโต้สวิตซ์ (PHOTO SWIICH) เป็นแบบ THERMAL RELAY, PLUG-IN TYPE สามารถปรับระดับความเข้มแสงได้ ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10 แอมป์ ที่ 210-250โวลล์
5.6 หลักดินเป็นเหล็กกลมตัน หุ้ม ทองแดง (COPPER CLAD STEEL GROUND ROD) เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ความยาว 2.40 เมตร