Showing all 3 results

สปอร์ตไลท์ LED 70w

          สปอร์ตไลท์ LED 70w ( LED Spotlight 70w ) แบรนด์ ฟิลิปส์ ที่มีการรับประกันการใช้งานนานถึง 3 ปี สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ส่องป้ายโฆษณา ส่องสนาม ห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ เป็นต้น อีกทั้งยังได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน มอก. ทางบริษัทนำมาจัดจำหน่ายสินค้าในราคาถูก พร้อมให้บริการทั้งด้านรายละเอียดข้อมูล รวมไปถึงบริการจัดส่งสินค้าทั่วไทย

Scroll Up