Showing all 13 results

ไฟฉุกเฉิน โคมไฟฉุกเฉิน

ไฟฉุกเฉิน (Emergency light) เหมาะสำหรับติดตั้งในตัวอาคาร สำนักงาน โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ โคมไฟฉุกเฉินจะติดสว่างขึ้นมาอัตโนมัติ โดยอาศัยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งจะชาร์จอยู่กับไฟบ้านตลอดเวลา โดยตัวไฟฉุกเฉินจะชาร์จพลังงานในตอนที่ไฟฟ้าปกติ หากเกิดเหตุการณ์ไฟดับตัวไฟฉุกเฉินจะดึงพลังงานที่ชาร์จไว้ออกมาใช้ทันที นับเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีติดอาคาร สำนักงานไว้ เพื่อพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไฟดับขึ้น

ในปัจจุบันมีกฎหมายออกมาควบคุมให้อาคาร หอพัก สำนักงานต่างๆ ต้องควบคุมให้มีการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินไว้ เพื่อป้องอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่อยู่ในอาคาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับขึ้น

-62%
-62%
-62%