Showing all 5 results

หลอดไฟไฮเบย์

หลอดไฟไฮเบย์

หลอดไฟไฮเบย์ led หรือ บางคนนิยมเรียกว่าหลอดไฮวัตต์ ( Highwatts ) ใช้กับโคมไฟขนาดใหญ่ที่ต้องการแสงสว่างมาก เช่น โคมไฮเบย์ หรือโคมไฟสนามบางชนิด โดยสิ่งที่ลูกค้าต้องทราบก่อนตัดสินใจซื้อนอกจากวัตต์ที่ต้องการแล้ว ยังต้องทราบชนิดของขั้วว่าเป็นขั้วหลอดชนิดไหน ขั้ว E27 หรือ ขั้ว E14 โดยลูกค้าสามารถปรึกษาเซลล์ของบริษัทเพื่อขอคำแนะนำ ซึ่งทางเรายินดีบริการเต็มที่

Scroll Up