Showing all 7 results

หลอดตะเกียบ

หลอดตะเกียบ เป็นหลอดไฟที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป เช่นภายในบ้านเรื่อง ร้านค้าต่างๆ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ด้วยตนเอง กินไฟต่ำกว่าหลอดไส้ประมาณ 4 เท่า อายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้ ประมาณ 8 เท่า และราคาไม่แพงอีกด้วย