Showing all 15 results

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์

สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ระยะหลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก ด้วยเหตุผลสำคัญ คือ ราคาสินค้าที่ลดลง ทำให้สามารถซื้อใช้งานในบ้านเรือนได้ ประสิทธิภาพของสินค้าเริ่มเสถียรขึ้น ทำให้ผู้บริโภคสะดวกสบายในการเลือกใช้งาน
ปัจจุบัน เกรดสินค้าที่ใช้งานในตลาดแบ่งหลักๆ เป็น 2 ชนิด คือ 1. แบบแผงโซล่าเซลล์เล็ก แบตเตอรี่เป็นถ่านชาร์ต จุไฟน้อย กับ 2. แบบแผงโซล่าเซลล์ใหญ่ ใช้แบตเตอรี่เป็นลูก ชนิดเดียวกับแบตรถยนต์ ซึ่งแน่นอน แตกต่างกันทั้งด้านราคา และคุณภาพสินค้า
ทางเราคัดสรรสินค้า และนำเสนอเฉพาะยี่ห้อที่มีคุณภาพ เท่านั้น

Scroll Up